PRAKTYKI UCZNIOWSKIE

OFERTA
OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO
DOTYCZĄCA PRAKTYK UCZNIOWSKICH

 

CELE PRAKTYKI

 1. Zweryfikowanie wiedzy teoretycznej z zakresu botaniki systematycznej, dendrologii, roślin ozdobnych, projektowania terenów zieleni, uprawy roślin, biologii i ekologii roślin w działaniach praktycznych.
 2. Gromadzenie materiału obserwacyjnego i doświadczalnego związanego z pracą naukową.
 3. Stworzenie warunków do samooceny własnych działań indywidualnych oraz zespołowych, poznanie swoich predyspozycji jako pracownika.
 4. Zwiększenie możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły średniej.

 

OKRES TRWANIA I MIEJSCE PRAKTYKI

Okres trwania praktyki: ogród jest dostępny do odbywania praktyk od 1 marca do 31 listopada. Dokładne terminy i czas pracy dziennej ustalany jest indywidualnie.

 

Miejsce odbywania praktyki: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego,
ul. Botaniczna  50a, 65-001 Zielona Góra.

 

ZAKRES MERYTORYCZNY

 1. Poznanie struktury organizacyjnej i funkcjonalnej oraz regulaminu organizacyjnego ogrodu.
 2. Zapoznanie się z podstawowymi  zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony tajemnicy służbowej oraz odpowiedzialności materialnej.
 3. Zapoznanie się praktyczne ze specyfiką materiału roślinnego stosowanego do nasadzeń ozdobnych.
 4. Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności pielęgnacji roślin ozdobnych i terenów zieleni.
 5. Poznanie zasad konserwacji istniejących i urządzania nowych terenów zieleni.
 6. Obsługa typowych urządzeń i narzędzi ogrodniczych.
 7. Poznanie zasad i praktyczne zastosowania w zakresie czynnej ochrony przyrody.
 8. Zapoznanie się z nowoczesnymi funkcjami ogrodów botanicznych.
 9. Poznanie i ćwiczenia praktyczne z projektowania i realizacji dydaktycznych form terenów zieleni.

 

WYKONYWANE PRACE:

 1. Cięcia formujące i pielęgnacyjne drzew i krzewów.
 2. Sadzenie roślin.
 3. Zabiegi pielęgnacyjno - uprawowe na roślinach uprawianych w ogrodzie: odchwaszczanie, wygrabianie opadłych liści i pokosu traw, podlewanie, nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin, przeglądy sanitarne, usuwanie martwych i zbędnych części roślin, zabezpieczanie roślin na zimę.
 4. Obsługa prostych narzędzi i urządzeń pod nadzorem personelu ogrodu.
 5. Prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości w ogrodzie botanicznym.
 6. Rozpoznawanie roślin na podstawie cech morfologicznych.
 7. Prace inwentaryzacyjne dotyczące nasadzeń w ogrodzie botanicznym.
 8. Prace projektowe.
 9. Uczestnictwo w seminariach prowadzonych przez pracowników ogrodu i Wydziału Nauk Biologicznych UZ.

 

KRYTERIA ZALICZENIA

 1. Uczestnictwo w pracach realizowanych w ramach praktyki.
 2. Uczestnictwo w seminariach organizowanych w ramach praktyki.
 3. Prowadzenie dzienniczka praktyki, w którym uczeń odnotowuje czynności wykonywane w czasie trwania praktyki.
 4. Pozytywna opinia wystawiona przez instruktora praktyki z ramienia ogrodu botanicznego.

 

Przygotowali:

dr Piotr Reda - kierownik ds. naukowych ogrodu

mgr Radosław Skrobania - kierownik organizacyjny ogrodu