REGULAMIN ZWIEDZANIA

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA 

OGRODU BOTANICZNEGO UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

W ZIELONEJ GÓRZE

 

Przed rozpoczęciem korzystania z przestrzeni Ogrodu Botanicznego, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zwiedzania.

Wejście na teren Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Zwiedzającego. Ogród Botaniczny nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieznajomości i nieprzestrzegania Regulaminu przez Zwiedzającego.

 

Rozdział 1

Podstawa działania, zadania i obowiązki Ogrodu Botanicznego

 

§ 1

 

 1. Na mocy decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 07.07.2015 r. i pozytywnej opinii Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce (ROBIA) zielonogórski ogród został wpisany pod nazwą Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego (OBUZ) do ministerialnego rejestru ogrodów botanicznych spełniających wymogi ustawy o ochronie przyrody z 2004 r.
 2. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego zarządzany jest przez Kierownika Ogrodu Botanicznego.
 3. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego mieści się przy ul. Botanicznej 50a, 65-392 Zielona Góra. 

 

§ 2

 

 1. Do obowiązków Ogrodu Botanicznego, jako podmiotu, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody, należy:
 • uczestnictwo w badaniach naukowych, które mają na celu ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem w stanie wolnym;
 • edukacja w zakresie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, z uwzględnieniem ochrony róznorodności biologicznej;
 • prowadzenie upraw roślin gatunków zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony ex situ, a następnie wprowadzenie do środowiska przyrodniczego w ramach programów ochrony tych gatunków;
 • przetrzymywanie roślin w warunkach odpowiadających ich potrzebom biologicznym;
 • prowadzenie dokumentacji hodowlanej.

 

§ 3

 

 1. Ogród Botaniczny jest udostępniany w celach edukacyjnych, naukowych, społeczno-kulturalnych, turystycznych oraz rekreacyjnych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę i zgromadzone kolekcje roślin.
 2. Zadania Ogrodu Botanicznego realizowane są poprzez odpłatne udostępnianie osobom indywidualnymi grupom zorganizowanym:
 • zwiedzania ekspozycji i kolekcji botanicznych po wytyczonych ścieżkach oraz nawierzchniach trawiastych w części ekspozycyjnej Ogrodu;
 • prowadzenia działalności edukacyjnej nie formalnej pozaformalnej;
 • organizowanie, również przy współpracy z innymi organizacjami i jednostkami, imprez o charakterze kulturalnym, naukowym i edukacyjnym oraz imprez prywatnych.

Rozdział 2

Zasady udostępnienia Ogrodu dla Zwiedzających

 

§ 4

 

 1. Ogród jest otwarty dla Zwiedzających przez cały rok. Konkretne godziny podane są na stronie internetowej: www.obuz.robia.pl.
 2. Wejście na teren Ogrodu możliwe jest maksymalnie godzinę przed zamknięciem.
 3. Administracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

 

§ 5

 

 1. Wstęp do ogrodu jest płatny. 
 2. Płatność za wstęp dokonywana jest w kasie Ogrodu.
 3. Godziny otwarcia kasy biletowej są jednoznaczne z godzinami otwarcia Ogrodu. 
 4. Zakup biletu wstępu oraz wejście na teren Ogrodu, oznaczają akceptację przez Zwiedzających postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział 3 

Udostępnianie Ogrodu do celów turystycznych i edukacyjnych

 

§ 6

 

 1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze jest miejscem prowadzenia edukacji przyrodniczej i ekologicznej, szczególnie w zakresie zachowania różnorodności biologicznej.
 2. Działalność turystyczna Ogrodu prowadzona jest m.in. poprzez udostępnienie Ogrodu do zwiedzania osobom indywidualnym oraz możliwość zapewnienia usługi przewodnika grupom zorganizowanym.
 3. Działalność edukacyjna Ogrodu prowadzona jest poprzez udostępnienie kolekcji roślinnej, organizację zajęć edukacyjnych i warsztatów tematycznych przygotowanych w oparciu o aktualną podstawę programową szkół.
 4. Usługa przewodnika oraz zajęcia edukacyjne przeznaczone są jedynie dla grup zorganizowanych i odbywają się po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji. Wszelkie informacje dostępne na stronie internetowej.

 

Rozdział 4

Zasady porządkowe i bezpieczeństwo

 

§ 7

 

 1. Ogród jest terenem publicznym.
 2. Zwiedzających obowiązuje przestrzeganie wszelkich krajowych przepisów prawa dotyczących zachowania w terenach przestrzeni publicznej.
 3. Każda osoba będąca na terenie Ogrodu Botanicznego świadomie zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, ogólnych zasad BHP oraz poleceń pracowników.
 4. Na teren Ogrodu zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu, uzbrojonym, zakłócającym porządek zwiedzania, naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz osobom nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu.
 5. Osoby przebywające na terenie Ogrodu Botanicznego ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na jego terenie lub inne wyrządzone szkody.

 

§ 8

 

 1. Każda osoba przebywająca na terenie Ogrodu Botanicznego zobowiązuje się stosować do poleceń wydawanych przez pracowników Ogrodu Botanicznego oraz poruszania się tylko po udostępnionym dla Zwiedzających terenie ekspozycyjnym Ogrodu.
 2. Zwiedzający nie mogą wchodzić na część techniczną Ogrodu, wyraźnie odgrodzoną od części ekspozycyjnej.
 3. Zwiedzający mogą poruszać się wyłącznie pieszo po wyznaczonych ścieżkach lub nawierzchniach trawiastych.
 4. Dopuszcza się ruch wózków dla dzieci oraz wózków inwalidzkich z zastrzeżeniem zachowania należytej ostrożności z uwagi na wielokrotność ruchu w alejkach.
 5. Dzieci poniżej wieku szkolnego powinny znajdować się pod stałą kontrolą osób dorosłych.

 

§ 9

 

 1. Na terenie ogrodu zabrania się:
 • spożywania i wnoszenia alkoholu;
 • palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
 • wnoszenia i spożywania środków odurzających;
 • wnoszenia broni, materiałów wybuchowych i innych niebezpiecznych dla życia i zdrowia przedmiotów;
 • zrywania i niszczenia roślin lub ich części;
 • chwytania zwierząt oraz połowu ryb;
 • zbierania i spożywania grzybów;
 • pozyskiwania materiału rozmnożeniowego;
 • hałasowania i używania głośników, urządzeń grających;
 • wprowadzania zmian w oznakowaniu roślin, niszczenia i przenoszenia tabliczek informacyjnych;
 • wchodzenie do zbiornika wodnego i wspinania się na strome wzniesienia i głazy oraz na wigwam, przewieszania się przez barierki hydroplatformy oraz tarasu widokowego przed stawem;
 • użytkowania tężni niezgodnie z jej przeznaczeniem;
 • śmiecenia i zaśmiecania terenu Ogrodu;
 • niszczenia elementów małej architektury oraz wszelkiego innego sprzętu stanowiącego wyposażenie ogrodu;
 • jeżdżenia na rowerach, wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, itp.,
 • poruszania się pojazdów mechanicznych z wyłączeniem pojazdów technicznych i będących wyposażeniem Ogrodu;
 • wprowadzania zwierząt z wyłączeniem psów-przewodników osób niewidomych i słabowidzących;
 • dokarmiania zwierząt (nie dotyczy paszomatów w MiniZOO);
 • używania dronów, z wyjątkiem pozwolenia wydanego przez Kierownika Ogrodu Botanicznego.

 

§ 10

 

 1. Na terenie ogrodu zezwala się na:
 • zwiedzanie ekspozycji i kolekcji roślinnych;
 • prowadzenie zajęć lekcyjnych;
 • korzystania z oferty edukacyjnej Ogrodu, w tym usług przewodnika (po wcześniejszym ustaleniu terminu);
 • korzystanie w postaci wypoczynku w części parkowej;
 • korzystanie z ogólnodostępnej toalety w budynku wejściowym;
 • korzystanie z pawilonu "Zielonej Klasy" wewnątrz Ogrodu. 

 

§ 11

 

 1. Na terenie Ogrodu znajduje się pokazowa pasieka i ekoholotel dla owadów. Osoby posiadające alergię na jad pszczeli nie powinny zbliżać się do terenu pasieki, chyba, że zdecydują się na to na własne ryzyko. 

 

§ 12

 

 1. Teren Ogrodu Botanicznego objęty jest systemem monitoringu.

 

Rozdział 5

Przepisy końcowe

 

§ 13

 

 1. Regulamin jest oficjalnie dostępny na stronie internetowej Ogrodu Botanicznego www.obuz.robia.pl oraz w formie wydruku na bramie wejściowej do Ogrodu Botanicznego.
 2. Grupy zorganizowane osoby indywidualne odwiedzające Ogród Botaniczny są zobowiązane do wcześniejszego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego nie ponosi winy za nieznajomość niniejszego Regulaminu przez grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne i wynikające z powyższego wypadki mające miejsce podczas zwiedzania oraz podczas zajęć edukacyjnych.
 4. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu Ogrodu Botanicznego każdej osoby, która narusza zasady niniejszego Regulaminu nie zwracając opłaty za bilet wstępu.
 5. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego jest uprawniony do zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Ogrodu Botanicznego www.obuz.robia.pl oraz na bramie wejściowej do Ogrodu Botanicznego.
 6. Zasady udostępnienia Ogrodu na cele imprez, wydarzeń, szkoleń określone są odrębnymi regulacjami.

 

 

Kierownik Ogrodu Botanicznego UZ